Очакваните резултати по проекта включват разработка на интелектуални продукти и организиране на конференции за разпространение на информация по проекта.

 1. Предвидени са три броя интелектуални продукта (ИП):

  • ИП 1: Fit4BusinessGrowth Модел и Инструментариум
  • ИП 2: Fit4BusinessGrowth Професионално обучение – (Професионални курсове)
  • ИП 3: Нова стратегия: Fit4BusinessGrowth – (Препоръки по политиките и насоки)

   

 2. Конференции за разпространение на информация

  По проекта са предвидени пет конференции, планирани да осигурят ефективно финално разпространение на информация за интелектуалните продукти и експлоатационната стратегия. Всеки партньор ще бъде домакин на една национална конференция, насочена към участници на регионално и национално ниво и към представители на ключови регионални и национални местни заинтересовани лица и целеви групи ( напр. центрове за професионално обучение и МСП). Всяка конференция / събитие ще включва най-малко 60 участника. По време на конференциите ще се представят резултатите и въздействието от проекта с акцент върху регионалните и националните нива.

  Те също така ще имат европейско измерение и ще включват презентации, представени от други партньори в проекта и от европейски заинтересовани лица. Целта е да се представят конкретни случаи за сфери на приложението на Модела F4BG.

  Конференцията ще разгледа редица ключови теми, включително:

  (1) Прилагането на Уелнеса в бизнеса и Работни практики за висока производителност на МСП;

  (2) Представяне на Модела F4BG и успехи на местни и регионални МСП – участници в проекта;

  (3) Проучване начините за надграждане върху националните резултати по проекта и на европейско ниво, като по този начин да се допринесе по-нататък за подобряване производителността на европейските МСП.

  Планирането на конференциите ще започне в края на 2016г.