Модела на Fit4BusinessGrowth има за цел да подкрепи производителността на малките и средни предприятия (МСП) с потенциала и стремежа за постигане на среден годишен ръст в броя на работниците или оборот по-голям от 20% на година, за три годишен период.

Модела на Fit4BusinessGrowth обединява в себе си три различни концепции:

Здраве в Бизнеса;
Работни Практики за Висока Производителност;
Бизнес Обучение за Висок Растеж.

Здраве в Бизнеза (ЗвБ)

ЗвБ е просто набор от координирани стратегии и действия, които подкрепят психическото и физическото здраве, безопасността и благополучието на хората, и водят до подобряване на качеството и производителността на труда.

Работни Практики за Висока Производителност (РПВП)

РПВП са “общ подход към управляващите организации, чиято цел е да се стимулира по-ефективно участие на заетите лица и ангажираност за постигането на високи нива на производителност. Те са предназначени за пълното усвояване на уменията, които служителите притежават ”  (Belt and Giles, 2009)

Бизнес Обучение за Висок Растеж (БОВР)

БОВР е специална форма на обучение предназначена специално за подкрепа на малките и средни предприятия  (МСП) търсещи или преживяващи бърз растеж.