Моделът F4BG се състои от три нива.

 • Ниво 1: Високо ниво (т.нар. организационни практики)

  Има 16 практики на високо ниво и те представляват организационните практики. За 4-те практики на високо ниво има допълнително включени по 4 пакета.

 • Ниво 2: Функционално ниво (т.нар. конкретни дейности)

  Има 48 пакета на функционално ниво: те описват конкретните действия, които допълват практиките на високо ниво.

 • Ниво 3: Практическо ниво (т.нар. комбинирано/асоциирано поведение)

  Има 48 пакети на практическо ниво: те са на поведения, които са в основата на дейностите на ниво 2 Функционални нива. Поведенията се използват за бенчмаркинг/сравняване на малките и средни предприятия(МСП) и осигуряват изходен пункт за осъществяване на Модела F4BG.

 

F4BG Model Design
Фигура 1: Дизайн на Модела Fit4BusinessGrowth

Ниво 3: Практическото ниво (т.нар. комбинирано/асоциирано поведение) не е представено в рамките на модела, но отделните описания са включени в Приложение 1. То включва пълно описание на модела включително:

 • Ниво 1: Високо ниво (т.нар. организационни практики)
 • Ниво 2: Функционално ниво (т.нар. конкретни дейности)
 • Ниво 3: Практическо ниво (т.нар. комбинирано/асоциирано поведение)

Моделът F4BG е изграден около 4 главни пакета с практики, отнасящи се до Практиките за максимално включване на работниците (High Performance Work Practice – HPWP) и Практики за подобряване на бизнеса (Wellness in Business – WIB). Четирите главни пакета от практики са:

 • Практиките за максимално включване на работниците
 • Практики за човешките ресурси
 • Практики за подобряване на бизнеса
 • Практики за признание и обвързване

Всеки ред на модела F4BG представлява един от 4-те главни пакети. Най-горният ред представлява “Практиките за максимално включване на работниците”; вторият ред представлява “Практики за човешките ресурси” и така нататък, както е показано на Фигура 2.

Зелената стрелка на логото F4BG представя 8 практики на модела – считани за основни практики (т.е. зелените клетки): останалите клетки представят 8 вторични практики (т.е. белите клетки).

 

High Level Descriptors
Фигура 2: Основни и вторични практики на F4BG

Ниво 1: Практиките за максимално включване на работниците се състоят от 3 основни практики (т.е. Ангажимент, Ефективна комуникация и Лидерство за високи постижения) и една вторична практика (т.е. Организационен климат). Фигура 3 по-долу показва за ниво 2 конкретни дейности за всяка една от практиките на високо ниво.

 

High Employee Involvement Practices
Фигура 3: Ниво 1: Практики за максимално включване на работниците и ниво 2 Конкретни действия

Ниво 1: Практиките за човешки ресурси включват: 2 основни практики (т.е. Работа в екип и Повишаване на уменията) и 2 вторични практики (т.е. Обратна информация за резултатите и Наставничество). Фигура 4 по-долу показва за ниво 2 конкретните дейности за всяка една от практиките на високо ниво.

 

Ниво 1: Практики за подобряване на бизнеса cвключват: 2 основни практики (т.е. Подобряване и заостряне на вниманието и Подобряване положението работниците) и 2 вторични практики (т.е. Здравословни и безопасни условия на труд и Баланс работа-почивка). Фигура 5 по-долу показва за ниво 2 конкретните дейности за всяка една от практиките на високо ниво.

 

Ниво 1: Практики за признание и обвързване включват: 1 основна практика (т.е. Признания в работата) и 3 вторични практики (т.е. Напредък, Мотивация за работа и Гъвкава работна сила). Фигура 6 по-долу показва за ниво 2 конкретните дейности за всяка една от практиките на високо ниво.

 

Human Resources Practices
Фигура 4: Ниво 1: Практики за максимално включване на работниците и съответстващи на ниво 2 Конкретни практики
Wellness in Business Practices
Фигура 5: Ниво 1: Практики за подобряване на бизнеса и съответстващи на ниво 2 Конкретни практики
Wellness in Business Practices
Фигура 6: Ниво 1 Практики за признание и обвързване и съответстващи на ниво 2 Конкретни практики
F4BG Model: Mind Map
Wellness in Business Practices